Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie zatrudni osobę na stanowisku: PSYCHOLOG

 

1. Warunki pracy i płacy:

1) Stanowisko: Psycholog

2) Wymiar czasu pracy: ½ etatu

3) Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo  lub umowa zlecenie – od 1 września 2023r.

4) Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie, ul Szkolna 2.

5) Wynagrodzenie: płaca zasadnicza+ dodatek stażowy.

 

2. Wymagania niezbędne (formalne):

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

4) wykształcenie wyższe kierunkowe: psychologia,

5) co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami

psychicznymi.

 

3. Wymagania dodatkowe

1) znajomość zagadnień związanych z niepełnosprawnością intelektualną oraz chorobą

psychiczną,

2) znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia

psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych

domów samopomocy,

3) spełnienie wymagań zgodnie z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych,

4) decyzyjność, cierpliwość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność

w realizacji powierzonych zadań, odporność na stres, dobra organizacja pracy,

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:

1) Formułowanie diagnozy psychologicznej oraz oddziaływań psychologicznych dostosowanych

do stanu zdrowia psychicznego oraz potrzeb każdego uczestnika;

2) Pomoc w rozpoznawaniu możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników oraz w wyborze

odpowiednich form zajęć terapeutycznych.

3) Prowadzenie zajęć terapeutycznych, grupowych i indywidualnych w tym treningów

umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz poradnictwa psychologicznego dla

uczestników i ich rodzin.

4) Prowadzenie obserwacji uczestników w celu bieżącego monitorowania ich stanu psychicznego

oraz podejmowania adekwatnych działań.

5) Współpraca z pozostałymi członkami zespołu wspierająco-aktywizującego. Udział

w opracowaniu Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco-Aktywizującego oraz ich

ewaluacji.

6) Udzielanie wsparcia w sytuacji kryzysowej uczestnikom oraz ich rodzinom.

7) Współpraca z jednostkami ochrony zdrowia w szczególności z jednostkami zajmującymi się

ochroną zdrowia psychicznego.

8) Prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi między

innymi: rejestrowanie procesu realizacji działań wspierająco – aktywizujących w tym

terapeutycznych podejmowanych wobec uczestników i osiągniętych przez nich efektów,

prowadzenie dziennika planu pracy w ŚDS oraz dokumentacji zgodnie z zakresem obowiązków.

9) Sprawowanie opieki nad uczestnikami i czuwanie nad ich bezpieczeństwem.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U z 2022r.poz. 1510 z późn. zm.) , tj. imię i nazwisko datę

urodzenia, miejsce zamieszkania ( adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg

dotychczasowego zatrudnienia – własnoręcznie podpisany,

2) własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

3) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

– własnoręcznie podpisane,

4) oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii – własnoręcznie podpisane,

5) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg pracy

zawodowej,

6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście

motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeżeli w zakresie tych danych zawarte są

szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO a przepis prawa nie wymaga.

 

6. Sposób składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem: „Dotyczy ogłoszenia na wolne stanowisko –

psycholog” w zamkniętej kopercie można składać w siedzibie Środowiskowego Domu

Samopomocy w Tarnogrodzie, drogą elektroniczną ( sdst@interia.pl )  lub przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie, ul. Szkolna 2, 23-420 Tarnogród.

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście: ŚDS Tarnogród  lub telefonicznie:

tel. 84 6897712, 84 6897702  w godz. 8.00-16.00.

Z osobami, które spełnią wymagania formalne może być przeprowadzona rozmowa, o czym

kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

7. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z naborem jest

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie. Z administratorem można się kontaktować:

• pisząc na nasz adres ul. Szkolna 2, 23-420 Tarnogród,

• telefonicznie 84 6897712,

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować,

w sprawach dotyczących ochrony danych, pisząc na adres hb@tarnogrod.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane

w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu są w szczególności: art. 221

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016r, s. 1 z późn. zm.) – dalej RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym stanowiącym warunek uczestnictwa

w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy. Podanie danych osobowych nie wynikających

z przepisów jest dobrowolne, ale brak ich podania może mieć wpływ na ocenę złożonej

aplikacji.

6. Państwa dane ni będą udostępniane żadnym podmiotom.

7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali wybrani w postępowaniu rekrutacyjnym

zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia składania dokumentów

aplikacyjnych.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w przepisach

RODO, a w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody –

prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej

cofnięciem.

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza

przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

9. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

p.o. Dyrektor ŚDS

Marta Dołomisiewicz

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: