Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie

Dokumenty

Zasady przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie
WYMAGANE DOKUMENTY:
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeżeli osoba zainteresowana takie posiada);
  • zaświadczenie lekarskie - lekarz rodzinny-  załącznik nr 1 
  • zaświadczenie lekarskie - lekarz psychiatra/neurolog - załącznik nr 2 
  • wniosek do MOPS/GOPS o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy - załącznik nr 3 
Procedura przyjęcia:
Na wstępie odwiedzić Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie zapoznać się z zasadami funkcjonowania ŚDS i  dalszymi procedurami w sprawie przyjęcia.
 
Następnie wniosek o skierowanie  do Środowiskowego Domu Samopomocy należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze  względu na miejsce zamieszkania osoby starającej się o skierowanie i dostarczyć do danej placówki komplet dokumentów:
     - aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności (jeśli osoba kierowana takie posiada);
     - zaświadczenie lekarskie (lekarz rodzinny i lekarz psychiatra lub neurolog ), należy złożyć do miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej lub MOPS w Tarnogrodzie
 
W przypadku osób ubezwłasnowolnionych (decyzja sądu o ubezwłasnowolnieniu) dokumenty podpisuje opiekun prawny.
 
Po złożeniu w/w dokumentów pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad rodzinny (warunki mieszkaniowe, bytowe – zaświadczenie o dochodach) w miejscu zamieszkania osoby starającej się o przyjęcie.
 
Po przeprowadzeniu  wywiadu środowiskowego pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje komplet dokumentów  do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie,  który jest organem odpowiedzialnym za wystawienie decyzji kierującej do Środowiskowego Domu Samopomocy.
 
Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS i ponoszeniu odpłatności za korzystanie z usług wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnogrodzie który przekazuje  decyzje kierującą osobie ubiegającej się o skierowanie i do Środowiskowego Domu Samopomocy w Tarnogrodzie.
 
Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS jest wydawana na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco - aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie niepełnosprawnej indywidualnego planu postępowania wspierająco - aktywizującego oraz okresu jaki będzie niezbędny do jego realizacji;
Kolejne skierowanie uczestnik otrzymuje na czas określony, niezbędny do realizacji indywidualnego planu wspierająco - aktywizującego. 
Okres, na jaki osoba została skierowana do domu, może być przedłużony, w szczególności w przypadkach: 
braku postępu w realizacji indywidualnego planu, 
okresowego braku możliwości skierowania uczestnika do innego ośrodka wsparcia, domu pomocy społecznej lub warsztatu terapii zajęciowej, 
braku możliwości zatrudnienia. 
Po wydaniu decyzji kierującej, termin przyjęcia do domu ustala Dyrektor w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem. 
 
 
 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: