Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie

Deklaracja dostępności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Tarnogrodzie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://tarnogrod.naszsds.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • niektóre dokumenty są w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Edyta Grochowicz, adres poczty elektronicznej sdst@interia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 689 77 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku ŚDS-u  prowadzi jedno główne wejście znajdujące się od strony drogi prowadzącej do ŚDS i jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy.  Prowadzą do niego 6 stopniowe schody wyposażone w poręcz.  Budynek  posiada 3 kondygnacje: 

  • - piwnica (pralnia, szatnie, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, korytarz)
  • - parter (hol, pracownie terapeutyczne, pokój wyciszeni, sala ruchowa, korytarze, toalety, kuchnia, świetlico-jadalnia dostępna na ogólne spotkania) 
  • - poddasze (pracownie terapeutyczne – komputerowa i muzyczno-teatralna, korytarze, toalety, gabinet dyrektora, pokój socjalny, gabinet psychologa i pokój administracyjny – główny księgowy). 

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. W budynku są toalety dla osób niepełnosprawnych. Obiekt  wyposażony jest w platformę dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast pętli indukcyjnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W ŚDS  nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych czy słabowidzących, nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed budynkiem jest wyznaczone miejsce parkingowego dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków inwalidzkich prowadzący do platformy.

Środowiskowy Dom samopomocy w Tarnogrodzie nie posiada aplikacji mobilnych. 

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Imieniny: